درباره ما

فعالیت شرکت:

شرکت خدماتی پارمیس سبز
مجری تامین نیروی انسانی

   متشــکل از افــرادی بــا تجربــه، کارآمــد و تکیــه برتــوان تخصصــی آمادگــی خــود را بــه عنــوان پیشـگامان خدمـت رسـانی بـه سـازمانهای دولتـی و خصوصـی در کشـور عزیزمـان در زمینه هـای ذیـل اعـام مـی دارد:

ارائه کلیه امور خدمات پشتیبانی اداری
 • امور حمل و نقل
 • تعمیر و نگهداری تجهیزات و وسایل اداری
 • امور آشپزخانه و رستوران
 • خدمات عمومی و نگهبانی
 • ایجاد و نگهداری از فضای سبز
 • تأسیسات
اصول استوار بر ارائه خدمات در شرکت پارمیس سبز
 • کیفیت در خدمات
 • سرعت پاسخگویی به مشتریان
 • ارتباط سودمند و متقابل با مشتری
 • نگرش واقع گرایانه در تصمیم گیری
 • نگرش فرآیندی
 • مدیریت ارتباط با کارکنان
 • رعایت حقوق ذینفعان از جمله کارکنان، تامین کنندگان و بهبود تعامل با آنها
 • مدیریــت بهبــود فرآیندهــا و توجــه بــه فعالیــت تحقیــق و توســعه بــه منظــور حفــظ و
 • پایــداری ســازمان
 • ارتقا و به روزرسانی سیستم های نرم افزاری منطبق با استانداردهای جهانی
 • رعایت اصول ایمنی و بهداشتی
 • انطباق کلیه فرآیندها بر اساس استانداردهای بینالمللی
hold

نحوه فعالیت شرکت:

         از سـال 1373 برابـر تصمیـم دولـت محتـرم جمهـوری اسـامی ایـران مقـرر شـد کلیـه امـور خدماتـی سـازمانهای دولتـی و نهادهـا بـه بخـش خصوصـی واگـذار گـردد. در ایـن راسـتا بکارگیری پرسـنل در سـازمانهای دولتـی ممنـوع و از همـان سـال و بـه مـرور زمـان شـرکتهای تامیـن نیـروی انســانی بوجــود آمدنــد و در حــال حاضــر بیــش از ۷۰۰ شــرکت در کشــور فعــال اســت و ایــن شـرکت نیـز یکـی از همـان شـرکتها اسـت کـه خوشـبختانه توانسـته بـا ارائـه خدمـات ارزنـده از محبوبیـت خوبـی در جامعـه برخـوردار باشـد ایـن یـک تعریـف و خودسـتایی نیسـت بلکـه لیسـت حقـوق کارکنـان دفتـر مرکـزی کـه از فـارغ التحصیـان دانشـگاه هـای کشـور می باشـندو بطـور مسـتقیم از ایـن شـرکت حقـوق دریافـت میکننـد و همچنیـن رزومـه کارهـای در دسـت اجـرا و گـردش مالـی شـرکت و رضایـت نامـه هـای صـادره از سـوی کارفرمایـان طـرف قـرارداد گـواه بـر ایـن ادعـا اسـت.

taghdir name

         طبـق موضـوع اساسـنامه ایـن شـرکت قـادر اسـت خدمـات پشـتیبانی اداری در زمینـه تأمیـن نیـروی انسـانی اداری شـامل مدیـر دفتـر، منشـی، تایپیسـت، بایگانـی، تلفنچـی، نگهبـان، راننـده و غیـره را بـه عهـده بگیـرد از طرفـی در بخـش خدمـات و تاسیسـات و فضـای سـبز مـی توانـد نیـروی انسـانی بکارگیـری نمایـد. ضمنـا در بخـش حمـل و نقـل درون شـهری در حـال حاضـر در نهادهـای دولتـی ماننـد شـرکت ایسـاکو، نهـاد ریاسـت جمهـوری و سـازمان ترویـج کشـاورزی دارای قراردادهـای متعـددی در زمینـه حمـل و نقـل مـی باشـد.

taghdir name s

         در سـالهای اخیـر اکثـر سـالنهای همایـش، کارخانجـات و سـالنهای تولیـد و مراکـز بـزرگ ماننـد ترمینـال هـا خدمـات خـود را مکانیـزه نمـوده و از پیمانـکاران انتظـار دارنـد از ماشـینآالت بـه روز ماننـد اسـکرابرهای بـا سرنشـین اسـتفاده کننـد و ایـن شـرکت نیـز در ایـن راسـتا چندیـن دسـتگاه از انـواع اسـکرابرها را خریـداری و بکارگیـری نمـوده. از آنجایـی کـه نگهـداری سـاختمانهای بلنـد مرتبـه نیـاز بـه کالیمـر دارد اخیـرا ایـن شـرکت نیـز بـه منظـور حفـظ جـان کارکنـان و ارائـه خدمـات بهینـه در سـاختمانهای بـا ارتفـاع بیـش از 12 متـر از ایـن نـوع دسـتگاه هـا اسـتفاده مینمایـد.

hold

         در نگهـداری فضـای سـبز نیـز ایـن شـرکت همـواره سـعی نمـوده از کارکنـان تحصیـل کـرده و بـا تجربـه و ماشـینآالت مکانیـزه در ایـن بخـش اسـتفاده نمایـد کـه در حـال حاضـر نگهـداری فضـای سـبز سـالن اجـاس و دانشـگاه الزهـرا جـز نمونـه کارهـای ایـن شـرکت میباشـد.

تنظیفات

         در بخـش خدمـات خودرویـی نیـز ایـن شـرکت خوشـبختانه توانسـته تعـداد زیـادی خـودرو بـا سـرمایه شـرکت خریـداری و بـه صـورت اجـاره در اختیـار سـازمانهای دولتـی قـرار دهـد.

تنظیفات

تایید صلاحیت ما:

تنظیفات

         گواهی تأیید صالحیت از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران