تاریخچه شرکت

         این شرکت در سال ١٣٨٣ طی شماره 226583 در اداره ثبت شرکتهای تهران با موضوع خدمات تامین نیروی انسانی سازمانهای دولتی و خصوصی به ثبت رسیده و بالفاصله از سال 1384 فعالیت خود را با مجموعه ورزشی شهید کشوری آغاز نمود. این شرکت خصوصی و کل سهام آن در تملک خانواده احمدی میباشد. این شرکت در زمینه تامین نیروی انسانی کارشناس پشتیبانی اداری، تنظیفات و نگهداری فضای سبز، طبخ و توزیع غذا، حمل و نقل شهری و سایر امور خدماتی و عمرانی در رابطه با تعمیر معابر و جدول کشی و نیز امور کامپیوتری از قبیل خدمات نرم افزاری و سخت افزاری، تعمیر و خرید و فروش کلیه امور مربوط به خدمات فوق با سازمانهای مختلف، دارای قراردادهای متعددی می باشد که فهرست این سازمانها در ادامه معرفی خواهد شد. این شرکت همه ساله توسط وزارت کار و امور اجتماعی ممیزی و در صورت رعایت قوانین در زمینه پرداختهای حقوق گواهینامه تعیین صالحیت را از سازمان مذکور دریافت مینماید. ء