قراردادهای در حال اجرا و سنوات گذشته

nahad
nahad
nahad
nahad
نام سازمان نوع خدمات نام ناظر تلفن
نهاد ریاست جمهوری تامین نیروی انسانی(94 الی 97) آقای زحلی 64458430
نهاد ریاست جمهوری حمل و نقل(94 الی 97) آقای زحلی 64458430
دانشگاه الزهرا تامین نیروی انسانی(97) آقای سلیاری 88044051 داخلی 2524
شرکت ایران یاسا تامین نیروی انسانی(95 الی 97) آقای حقی 65607027
شرکت تعمیرات انتقال نیروی تهران تامین نیروی انسانی(96 الی 97) آقای فرحناک 88362253
شرکت البرز توربین تامین نیروی انسانی(96 الی 97) خانم کامران 0263-6183927
شرکت امداد خودرو ایران تامین نیروی انسانی(95 الی 97) آقای قدیمی 82272220
nahad
nahad
nahad
nahad
نام سازمان نوع خدمات نام ناظر تلفن
شرکت انفورماتیک کیش خدمات و نظافت(93 الی 97) خانم آیتی 42712200
شرکت سام الکترونیک تامین نیروی انسانی(87 الی 94) آقای سپه ای 44195501
مجموعه ورزشی شهید کشوری خدمات پشتیبانی و فظای سبز (84) آقای مدرسی 22269271
شرکت همگام خودرو خدمات تنظیفات (92 الی 97) آقای فضل الهی 66072102
شرکت ایساکو خدمات حمل و نقل (92 الی 97) آقای عابدی 48212386
شرکت آب و فاضلاب جنوب غربی خدمات پشتیبانی و اداری(91 الی 97) خانم افشانی 56190559
شرکت آب و فاضلاب منطقه ۲ تامین نیروی انسانی(95 الی 97) خانم صفری 88921014
شرکت موادکاران تامین نیروی انسانی(95 الی 97) آقای پیکرستان 0263-6196220
شرکت پرتو تامین نیروی انسانی(95 الی 97) آقای بیات 0263-6192512