خط مشی

         شــرکت پارمیــس ســبز بــا بهــره گیــری از منابــع انســانی متخصــص و دانــش فنــی روز، در زمینــه ارائــه خدمــات تامیــن نیــروی انســانی مجــرب در جهــت انجــام فعالیتهــای پشـتیبانی اداری مرتبـط بـا خدمـات حمـل و نقـل، تعمیـر و نگهـداری سـاختمان و ماشـین آلات، خدمـات عمومـی، نگهـداری و خدمات فضای سـبز چاپ و تکثیر و امور بهره برداری از تاسیسـات فعالیـت نمـوده و در راسـتای تحقـق ماموریـت هـای مربوطـه و کسـب حداکثـری رضایتمنـدی كارفرمایــان و ارائــه خدمــات بــا کیفیــت بــه آنهــا، سیســتم مدیریــت یكپارچــه را بــر اســاس آخریـن بازنگری هـای اسـتانداردهای مطروحـه مسـتقر نمـوده و رئـوس خـط مشـی خـود را بـه شـرح ذیـل تدویـن نمـوده اسـت:

ارتقا و بهبود مستمر کیفیت و جنبه های زیست محیطی و ایمنی محصوالت و فرآیندها و ارتقا خدمات نرم افزار و سخت افزار و افزایش سهم بازار و همچنین رقابت در عرصه بازارهای بین المللی به منظور تبدیل شرکت به سازمانی سرآمد.

همچنین دستیابی به موارد ذیل را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده است :

  • رعایــت حقــوق ذینفعــان از جملــه مشــتریان، کارکنــان، تأمیــن کننــدگان و ســهامداران و بهبـود تعامـل بـا آنـان بکارگیـری مهـارت هـای منابـع انسـانی و توسـعه توانمنـدی، یادگیـری و پویایـی آنهـا
  • توجـه ویـژه بـه تولیـد اقتصـادی بـه منظـور گسـترش کسـب و کار در حـوزه هـای داخلـی و خارجـی ارتقـا کمـی و کیفـی محصـوالت تولیـدی و تولیـد و ارائـه خدمـات متنـوع
  • مدیریــت بهبــود فرآیندهــا و توجــه بــه فعالیــت تحقیــق و توســعه بــه منظــور حفــظ و پایـداری سـازمان ارتقـا و بـه روزرسـانی سیسـتم هـای نـرم افـزاری منطبـق بـا اسـتانداردهای جهانـی اجـرا و پیـاده سـازی سیسـتم یکپارچـه نـرم افـزاری (ERP )
  • بکارگیـری مؤثـر امکانـات سـخت افـزاری و نـرم افـزاری مناسـب و بهینه سـازی و بـه روزآوری آنهــا ترویــج فرهنــگ ایمنــی و رعایــت الگوهــای زیســت محیطــی بــه منظــور صیانــت از منابــع انســانی و طبیعــی کاهــش و پیشــگیری از آلودگــی هــای زیســت محیطــی و تولیــد محصـوالت دوسـتدار محیـط زیسـت
  • مدیریت ضایعات و مصرف بهینه مواد اولیه، منابع و انرژی
  • ایجــاد محیــط کاری پــاک، ســالم و ایمــن از طریــق شناســایی و کنتــرل کلیــه ریســکهای زیســت محیطــی و ایمنــی و بهداشــت متناســب بــا شــرایط ســازمان
  • این شرکت استانداردهای 2008:9001 ISO ، 2004:14001 ISO ، 2007:18001 OHSAS را در زمینـه هـای مدیریـت کیفیـت، مدیریـت زیسـت محیطـی و مدیریـت ایمنـی و بهداشـت شـغلی بـه عنـوان الگویـی جهـت پیـاده سـازی سیسـتم مدیریـت یکپارچـه )IMS )برگزیـده و خـود را متعهـد بـه رعایـت الزامـات آنهـا، حفـظ و ارتقـا سیسـتم مدیریتـی بـا بهرهگیـری از مشـارکت کلیـه کارکنـان و ذینفعـان مـی دانـد.