اعضاء هیات مدیره

آقای علی گلپایگانی کارشناس ارشد بازاریابی و مشاور مدیر عامل
آقای محمدعلی قاسمی کارشناس ارشد بیمه و مشاور مدیرعامل
خانم مریم افشار مدیر دفتر مدیرعامل
آقای حسین عرب آبادی مسئول حقوق و دستمزد
خانم فرزانه حسنی مسئول امور مالی شرکت
آقای علیرضا حیدری مسئول IT و انفورماتیک شرکت
آقای منصور حیدری مشاور مالیاتی شرکت
آقای مجتبی رضوانی مدیر سیستم حقوق دستمزد نمایندگان واحدها
آقای حسین حضرتی مستقر در نهاد ریاست جمهوری
آقای همام عمادی راد مستقر در نهاد ریاست جمهوری
آقای سید حامد حقیقی مستقر در سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
آقای هادی قلی پور مستقر شرکت امداد خودرو
آقای علی عسگری مستقر شرکتهای البرز توربین، پرتو و موادکاران
آقای سجاد امرائی مستقر دانشگاه الزهرا
آقای علی کالنتر مستقر شرکت آب و فاضالب منطقه دو
آقای شهریار خادم الشیخ مستقر در شرکت ایران یاسا
آقای مرتضی مبینی مستقر در شرکت صنایع الکترونیک ایران
آقای علیرضا رحمتی مستقر در شرکت سمت و سو ایرانیان
آقای شایان محمدی امیرآباد مستقر در شرکت ایران یاسا