پیمانکاری تامین نیروی انسانی

خدمات ما:

انجام امور اداری

انجام امور عمرانی

انجام امور مهندسی

انجام تشریفات اداری و طبخ غذا

امور سخت افزاری و نرم افزاری کامپیوتر

انجام امور فنی

انجام امور تنظیفات

انجام امور حمل و نقل درون شهری

ایجاد و نگهداری فضای سبز